logo
Home Garantie

Garantie

Blyweert Aluminium garandeert dat zijn aluminiumsystemen voldoen aan de technische productvereisten en normen van het land waarin zij gecommercialiseerd worden . Voorwaarde voor deze 15-jarige systeemgarantie is dat de verwerkings- en onderhoudsvoorschriften, zoals vermeld in de actuele Blyweert systeemcatalogi, strikt worden toegepast. De door Blyweert Aluminium geleverde materialen hebben de volgende materiaaleigenschappen en garanties; onder voorbehoud van wat vermeld wordt onder het hoofdstuk “Voorwaarden” hiernavolgend.

A. Aluminium

Zie de Europese normen van geëxtrudeerd aluminium:

 • samenstellingen volgens norm EN 573 - deel 3 & 4
 • mechanische eigenschappen volgens norm EN 755 - deel 2
 • maatvoering volgens norm DIN 17615 en EN 12020 - deel 2

Duur van de garantie: 15 jaar

B. Lakwerk en anodisatie

Blyweert Aluminium garandeert dat het lakwerk en de anodisatie uitgevoerd op zijn aluminiumsystemen, gecertificeerd zijn door Qualicoat en Qualanod. Dit attest bevestigt de garantie van het lakwerk en de anodisatie tegen volgende gebreken:

 • Onthechting, afschilfering en blaasvorming
 • Corrosie, inclusief filliform corrosie
 • Afkrijting, verkleuring en glansverlies welke de vooropgestelde toleranties, volgens de Qualicoat-normen en de Qualanod-normen (actuele versie) overschrijden.

Duur van de garantie: 15 jaar

C. Thermische onderbreking

Blyweert Aluminium garandeert:

 • Behoud van de thermische en mechanische eigenschappen van de isolatiestrips.
 • Hechting tussen de isolatiestrips en de geëxtrudeerde aluminium- halfschalen

Bovenvermeld is geldig binnen de grenzen en voorwaarden bepaald door de doorlopende, landafhankelijke technische goedkeuringen en onder voorwaarde dat het lakwerk en de anodisatie door Blyweert Aluminium werd uitgevoerd of onder beheer ervan.

D. Toebehoren

Hang- en sluitwerk, EPDM-dichtingen en kunststofprofielen en onderdelen.

 • 10 jaar op eigenschappen, vormgeving en functionaliteit binnen de grenzen, bepaald door de landafhankelijke technische goedkeuringen
 • 2 jaar op het slijtbare gedeelte, enkel geldig voor gebruik in privéwoningen.

Onderhoud

Wie de garantie claimt zal erop toezien dat de onderhouds-voorschriften, zoals verder bepaald, vakkundig worden uitgevoerd. Wanneer aan de voorwaarden van deze garantie voldaan is, zal Blyweert Aluminium de nodige maatregelen nemen om de aluminiumconstructies op een esthetisch verantwoorde wijze in orde te brengen. Hierbij zal de best mogelijke en meest economische oplossing voor alle partijen worden nagestreefd.

Voorwaarden

Melding

Gebreken waarvoor een beroep gedaan wordt op deze garantie dienen uiterlijk binnen de maand na vaststelling, schriftelijk aan Blyweert Aluminium gemeld te worden met vermelding van de raamfabrikant/installateur.

Omvang van de garantie

Komen in aanmerking voor de garantie, in de aangegeven volgorde:

 1. Herstelling ter plaatse
 2. Vervangen van het defecte product
 3. Fabricatiekosten, excl. demontage- en montagekosten

De maximale tussenkomst wordt in ieder geval beperkt tot het drievoud van de door Blyweert Aluminium gefactureerde waarde met betrekking tot defecte goederen.
Bij deze garantie is de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot € 50.000,00 per schadegeval.

Geldigheid

De garantie is uitsluitend geldig wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, vervalt elk recht op garantie. Het is de persoon die de garantie claimt, die moet bewijzen dat aan alle garantievoorwaarden voldaan is.

 1. De aluminiumconstructies zijn uitgevoerd volgens de geldende regels van goed vakmanschap en conform de indicaties in de Blyweert Aluminium catalogi en de Blyweert Aluminium verwerking- en onderhoudsvoorschriften.
 2. De beschermingsvoorschriften zijn nageleefd, met een bijzondere aandacht voor de volgende punten:
  • Na het verzagen en bewerken van de profielen moeten alle blanke opper- vlakken ontdaan worden van bramen en vetten en behandeld worden met een hoogwaardig anticorrosie product.
  • De aluminiumconstructies en onderdelen moeten systematisch, afdoend beschermd worden tijdens het transport en de plaatsing.
 3. De aluminiumconstructies zijn regelmatig aan degelijk onderhoud onderworpen met gebruik van niet-agressieve reinigingsmiddelen in overeenstemming met de Blyweert Aluminium onderhouds- voorschriften en in het bijzonder conform de volgende schoonmaak- instructies:
  • Werkwijze: Voor het reinigen van de profielen en de beglazing dient men lauw water met een niet-agressief pH-neutraal detergent te gebruiken zonder azijn of ammoniak. Blyweert Aluminium beschikt over het product Periodi-Clean (A-00-904) wat volledig aan deze vereisten voldoet.
  • Bij plaatsing van gelakte profielen in een zeeklimaat (< 10 km van de kust), in industriezones of in een sterk agressieve omgeving (zwembaden, luchtve vuilende industrie, enz.) is de waarborg uitsluitend toepasselijk indien een specifiek lakprocedé, aangepast aan de omgevingsomstandigheden is toegepast en indien de bijzondere montage- en onderhoudsvoorschriften m.b.t. dit specifieke lakprocedé nageleefd werden.

Frequentie: In een landelijke omgeving is het aangeraden de gelakte aluminiumprofielen en onderdelen 2 x per jaar te behandelen met Gloss en protector (A-00-907). In alle andere omgevingen: 4 x per jaar. De Blyweert Aluminium onderhoudsvoorschriften maken deel uit van dit contract.

Uitsluiting

De garantie is niet geldig in de volgende gevallen:

 • Door de klant veroorzaakte schade.
 • Schade ten gevolge van onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige oplossingen, behalve bij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Blyweert Aluminium.
 • Schade veroorzaakt door gevallen van overmacht, zoals onder meer:
 • Oorlog, terroristische daden of sabotage.
 • Opstand, oproer, volksrellen, staking, lock out, opeising.
 • Vulkanische uitbarstingen, aardbevingen, overstromingen, vloedgolven, en elke andere natuurlijke ramp.
 • Directe of indirecte gevolgen van ontploffing, warmteontwikkeling van meer dan 80°C, radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke splijt- of afvalstoffen.
 • Alle beschadigingen aan de oppervlaktebehandeling:
 • Te wijten aan schades ten gevolge van het niet naleven van de algemene regels van het goed vakmanschap bij fabricatie, transport en plaatsing van aluminiumconstructies.
 • Te wijten aan niet-naleving van de verwerkingsvoorschriften van Blyweert Aluminium en ten gevolge van aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde producten, profielen of materialen evenals ten gevolge van constructiefouten en herstellingen (geheel of gedeeltelijke vervanging van onderdelen van de aluminiumconstructies).
 • Te wijten aan een onoordeelkundige waterhuishouding van het concept.
 • Schade te wijten aan vervormingen of oorzaken van mechanische oorsprong en wrijvingen met scherpe of stompe voorwerpen.
 • Schade die het esthetisch aspect van de aluminiumconstructies niet beïnvloeden.
 • Schade te wijten aan het reinigen met vloeistoffen of door aanraking met vloeistoffen of materialen waartegen de oppervlaktebehandeling niet bestand is.
 • De indirecte of immateriële schade zoals genotverlies, werkloosheid, immobilisatie, waardevermindering,verlies van cliënteel, enz.
 • Schade te wijten aan het onoordeelkundig gebruik van de aluminium- systemen of gebruik voor een doel waarvoor ze niet bestemd zijn.
 • Niet verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve bijwerkingen waartoe besloten werd als gevolg van inspecties, controles of testen.
 • Rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst- of corrosievorming in de aluminiumprofielen die na het aan- brengen van lak of anodisatie vervormd of gebogen werden.
 • Schade te wijten aan contact met andere materialen zoals bepaalde metalen (koper, lood, …) welke een galvanisch koppel kunnen veroor- zaken en houtsoorten (eik, notelaar, …) die een zuur kunnen afscheiden dat het aluminium kan aantasten. Ook contact met kalk of cement die sterk alkalisch zijn en aan het oppervlak blijvende schade kunnen aanrichten.
 • Wanneer de contractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of niet stipt is nagekomen.
 • Wanneer door derden, zonder uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Blyweert Aluminium, werken werden uitgevoerd aan de aluminiumconstructies.
 • Wanneer de bijzondere voorschriften betreffende de aan te wenden lakprocedés en het onderhoud ervan, bij verwerking van de aluminium- producten in bijzondere omgevingen (zeeklimaat, industrie, agressieve luchtatmosfeer, enz.) niet werden nageleefd.
 • Kleurverschillen welke konden vastgesteld worden vóór de plaatsing dienen gemeld te worden alvorens tot plaatsing wordt overgegaan en kunnen daarom geen aanleiding geven tot vervanging van de elementen.
 • Alle aluminiumconstructies waarvan niet kan worden aangetoond door handtekening, afstempeling en facturen dat ze met door Blyweert Aluminium geleverde systemen werden uitgevoerd.
 • Materialen ter beschikking gesteld door de klant: hierop wordt geen garantie verleend op corrosie of filliform corrosie.

Geldigheidsduur van de garantie

Deze garantie geldt voor leveringen vanaf 1 januari 2008 tot wanneer een nieuwe versie van toepassing is.
De garantie gaat in op de factuurdatum van Blyweert Aluminium.
Eventuele vervangingen of herstellingen geven geen aanleiding tot hernieuwen of verlengen van de garantie.

Garantiecertificaat Blyweert aluminium in pdf – Op aanvraag te verkrijgen

Alle andere ATG-attesten + brandattesten – Op aanvraag te verkrijgen

Schrijn -en Timmerwerken

Hoofdzetel:
Avermaat 113
9240 Zele

tel.: 052/44.98.65
fax: 052/45.15.58

Afdeling Aluminium:
Galgenbergstraat 52 - Unit 1
9290 Berlare

ligging